การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Integrity and Transparency Assessment: ITA
ปีงบประมาณ 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่รับการประเมิน
ข้อมูลที่แสดงความคิดเห็น จะถูกเก็บเป็นความลับ
ต้อง Login ก่อนการทำแบบสำรวจ โดยใช้บัญชีที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมิน ในวันประเมิน เท่านั้น